YRU e-Learning Report

สถิติของรายวิชา อาจารย์ แยกเป็นคณะ

สถิติผู้ใช้ทั้งหมดของระบบแยกเป็นผู้สอนและผู้เรียน

สถิติของรายวิชาที่เพิ่มใหม่ในแต่ละเดือน

จำนวนรายวิชาของอาจารย์แต่ละคน

ลำดับ อาจารย์ จำนวนรายวิชา
{{ $index + 1 + ((page_num - 1) * page_per) }} {{ d.name }} {{ d.n1 }}

สถิติการเข้าใช้งานรายวิชาของผู้เรียน

ลำดับ รายวิชา จำนวนการใช้งาน จำนวนผู้เรียน
{{ $index + 1 + ((page_num2 - 1) * page_per2) }} {{ d.CourseName }} {{ d.Views }} {{ d.Students }}

สถิติการเข้าใช้งานของผู้เรียน

คณะ / หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้
{{ y }}
{{ d.name }} {{ d1[d.id][y] | currency:"":0 }}

สถิติอาจารยที่ขอเปิดรายวิชาในแต่ละปี

คณะ / หน่วยงาน จำนวนวิชา
{{ y }}
{{ d.name }} {{ d2[d.id][y] | currency:"":0 }}

สถิติของรายวิชาที่เพิ่มใหม่รายปี