โครงการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา
คณะ / หน่วยงาน จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ(หรือ)งานวิจัย
{{ $index+1}}. {{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }}
* คลิ๊กรายการเพื่อดูข้อมูล

{{ dep_name }}

{{ sl = (search1.length > 0 ? displayedCollection.length : rowCollection.length) }}
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มีการบูรณาการ
ประเภทการบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย
{{ $index+1+((page_num-1) * page_per) }} {{ d.name }}