กิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรม 3D
ปีการศึกษา  
กิจกรรม 3D จำนวนกิจกรรม 3D / หน่วยงาน รวมจำนวนกิจกรรม 3D
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดี
{{ ($index+1) + '. ' + d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.d4 }} {{ d.d5 }} {{ d.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.d4 }} {{ d.d5 }} {{ d.dt }}

 

คณะ/หน่วยงาน  

{{ dep_v }}

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D {{ d.name }}
{{ ($index+1) + '. ' + obj.name }}