ผลงานวิชาการและงานวิจัย > บทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus

ปีการศึกษา  

หลักสูตร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ -- ฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิง -- ปีที่ได้รับการอ้างอิง
{{ $index + 1 }} {{ obj.name }}
{{ v.name }} {{ v.ref_type }} {{ v.ref_year }}