ผลงานวิชาการและงานวิจัย > เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ  
คณะ / หน่วยงาน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
งบจากแหล่งทุนภายใน งบจากแหล่งทุนภายนอก รวม
งบ.แผ่นดิน เงินรายได้
{{ $index+1 }}. {{ d.name }} {{ d.d1 | xCurrency: "" }} {{ d.d2 | xCurrency: "" }} {{ d.d3 | xCurrency: "" }} {{ d.dt | xCurrency: "" }}
{{ d.name }} {{ d.d1 | xCurrency: "" }} {{ d.d2 | xCurrency: "" }} {{ d.d3 | xCurrency: "" }} {{ d.dt | xCurrency: "" }}
* คลิ๊กรายการเพื่อดูข้อมูล

{{ dep_name }}

{{ sl = (search1.length > 0 ? displayedCollection.length : rowCollection.length) }}
ลำดับ ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นักวิจัย
จำนวนงบประมาณ
ประเภทงบ
{{ $index+1+((page_num-1) * page_per) }} {{ obj.name }}
  1. {{ d }}
{{ obj.budget | currency: "" }}
{{ bgi[obj.bg_id] }}