ผลงานวิชาการและงานวิจัย > ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (งานวิจัย)
ปีการศึกษา  
ระดับคุณภาพผลงาน คณะ / หน่วยงาน รวมทั้งหมด
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ จำนวนผลงาน ค่าถ่วงน้ำหนัก
จำนวนผลงาน ค่าถ่วงน้ำหนัก จำนวนผลงาน ค่าถ่วงน้ำหนัก จำนวนผลงาน ค่าถ่วงน้ำหนัก จำนวนผลงาน ค่าถ่วงน้ำหนัก
{{ d.name }}
{{ d.d1 }} {{ d.d1a }} {{ d.d2 }} {{ d.d2a }} {{ d.d3 }} {{ d.d3a }} {{ d.d4 }} {{ d.d4a }} {{ d.dt }} {{ d.dt2 }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d1a }} {{ d.d2 }} {{ d.d2a }} {{ d.d3 }} {{ d.d3a }} {{ d.d4 }} {{ d.d4a }} {{ d.dt }} {{ d.dt2 }}

 

คณะ/หน่วยงาน

คณะ{{ dep.name }}

{{ sl = (search1.length > 0 ? displayedCollection.length : rowCollection.length) }}
ลำดับ ชื่อผลงาน ค่าน้ำหนัก
{{ $index+1+((page_num-1) * page_per) }} {{ obj.name1 }} {{ obj.weight }}