หลักสูตร > หลักฐานประเมินหลักสูตร

ปีการศึกษา  

หน่วยงาน

หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน
{{ $index+1 }} {{ d.name }} {{ d.perform }}
ผลดำเนินงาน
{{ data1[0].perform }}
หลักฐาน