ผลงานวิชาการและงานวิจัย > นักวิจัยประจำ
ปีการศึกษา  
คณะ / หน่วยงาน ปฏิบัติงานจริง
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
ลาศึกษาต่อ รวม
{{ $index+1 }}. {{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.dt }}
* คลิ๊กรายการเพื่อดูข้อมูล

{{ dep_name }}

{{ sl = (search1.length > 0 ? displayedCollection.length : rowCollection.length) }}
ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
{{ $index+1+((page_num-1) * page_per) }} {{ obj.name }} ลาศึกษาต่อ ({{ obj.la | date_th }})