นักศึกษา > จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
คณะ / หลักสูตร จำนวนนักศึกษา (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวมจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน)
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
{{ obj.name }} {{ obj.d1 }} {{ obj.d2 }} {{ obj.d_1 }} {{ obj.d3 }} {{ obj.d4 }} {{ obj.d_2 }} {{ obj.d5 }} {{ obj.d6 }} {{ obj.d_3 }} {{ obj.d7 }} {{ obj.d8 }} {{ obj.d_4 }} {{ obj.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d_1 }} {{ d.d3 }} {{ d.d4 }} {{ d.d_2 }} {{ d.d5 }} {{ d.d6 }} {{ d.d_3 }} {{ d.d7 }} {{ d.d8 }} {{ d.d_4 }} {{ d.dt }}
คณะ / หลักสูตร จำนวนนักศึกษา (คน) รวมจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน)
นักศึกษาปีที่ 1 นักศึกษาปีที่ 2 นักศึกษาปีที่ 3 นักศึกษาปีที่ 4 นักศึกษาปีที่ 5 นักศึกษาปีเกิน
ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม
{{ obj.name }} {{ obj.d1 }} {{ obj.d2 }} {{ obj.d_1 }} {{ obj.d3 }} {{ obj.d4 }} {{ obj.d_2 }} {{ obj.d5 }} {{ obj.d6 }} {{ obj.d_3 }} {{ obj.d7 }} {{ obj.d8 }} {{ obj.d_4 }} {{ obj.d9 }} {{ obj.d10 }} {{ obj.d_5 }} {{ obj.d11 }} {{ obj.d12 }} {{ obj.d_6 }} {{ sum1(obj) | currency:"":0 }} {{ sum2(obj) | currency:"":0 }} {{ obj.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d_1 }} {{ d.d3 }} {{ d.d4 }} {{ d.d_2 }} {{ d.d5 }} {{ d.d6 }} {{ d.d_3 }} {{ d.d7 }} {{ d.d8 }} {{ d.d_4 }} {{ d.d9 }} {{ d.d10 }} {{ d.d_5 }} {{ d.d11 }} {{ d.d12 }} {{ d.d_6 }} {{ sum1(d) | currency:"":0 }} {{ sum2(d) | currency:"":0 }} {{ d.dt }}