นักศึกษา > จำนวนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษา  
คณะ / หลักสูตร จำนวนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษา รายงานตัว (คน) แผนรับนักศึกษา (คน) บรรลุเป้าหมาย
โควต้า คัดเลือก เพิ่มเติม รวม บรรลุ ไม่บรรลุ
{{ obj.name }} {{ obj.d1 }} {{ obj.d2 }} {{ obj.d3 }} {{ obj.dt }} {{ obj.d4 }} {{ obj.d5 }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.dt }} {{ d.d4 }} {{ d.d5 }}