นักศึกษา > จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ตามระบบภาวะการมีงานทำ)
ปีการศึกษา  
คณะ / หลักสูตร จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (คน) รวมจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
{{ obj.name }} {{ obj.d1 }} {{ obj.d2 }} {{ obj.d3 }} {{ obj.d4 }} {{ obj.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.d4 }} {{ d.dt }}