นักศึกษา > จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  
คณะ / หน่วยงาน สนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องของนักศึกษา รวม
Notebook PC Notebook PC SmartPhone
{{ $index+1 }}. {{ obj.name }} {{ obj.d1 }} {{ obj.d2 }} {{ obj.d3 }} {{ obj.d4 }} {{ obj.d5 }} {{ obj.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.d4 }} {{ d.d5 }} {{ d.dt }}

หมายเหตุ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการ และจำนวน notebook และ mobile device ของนักศึกษา ที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย