อาจารย์ > จำนวนอาจารย์ประจำ

ปีการศึกษา  

คณะ {{ dep_v2 }}
จำนวนอาจารย์ประจำ ( {{ dep_v }} )
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
{{ $index+1 }}. {{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.d3 }} {{ d.dt }}
รายชื่ออาจารย์ประจำ ( {{ dep_v }} )
{{ sl = (search1.length > 0 ? displayedCollection.length : rowCollection.length) }}
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ {{ dep_v2 }} ตำแหน่ง / คุณวุฒิ วันที่บรรจุ
วันที่เริ่มทำงาน
นับเป็น(คน)
หมายเหตุ
{{ $index+1+((page_num-1) * page_per) }} {{ obj.prefix }}{{ obj.name1 }} {{ deps_1[obj.depv1_id] }}
{{ depsv2[obj.depv2_id] }}
{{ acad_pos[obj.acad_id] }}
{{ obj.qualified }}
{{ obj.work_date | date_th }} {{ obj.cc }} {{ status_1[obj.status_id] }} ({{ status_date(obj) | date_th }})