ผลงานวิชาการและงานวิจัย > ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ปีการศึกษา
คณะ / หน่วยงาน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ รวม
{{ $index+1 }}. {{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.dt }}
{{ d.name }} {{ d.d1 }} {{ d.d2 }} {{ d.dt }}
* คลิ๊กรายการเพื่อดูข้อมูล

{{ dep_name }}

{{ sl = (search1.length > 0 ? displayedCollection.length : rowCollection.length) }}
ลำดับ ชื่องานวิจัย
ประเภท
{{ $index+1+((page_num-1) * page_per) }} {{ d.name }} {{ d.atype == 1 ? 'งานวิจัย' : 'งานสร้างสรรค์' }}