ประกาศทุนวิจัย

* ข้อมูลทดสอบ
* ยังไม่มีทุนใหม่.
{{ d.year }} {{ d.name }}
{{ d.dep }}
{{ (d.start | date2th) + ' - ' + (d.end | date2th) }}

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ฝ่ายบริหารงานวิจัย

073-299635 ต่อ 1000

ปฏิทินงานวิจัย

* coming soon..

ปฏิทินงานบริการวิชาการ

* coming soon..