ประกาศทุนวิจัย

* ยังไม่มีทุนใหม่.
ปีงบประมาณ แหล่งทุน หน่วยงาน ช่วงเวลาเปิดรับ ส่งแล้ว อนุมัติ
{{ d.year }} {{ d.name }} {{ d.dep }} {{ (d.start | date2th) + ' - ' + (d.end | date2th) }} {{ d.n1 || 0 }} {{ d.n2 || 0 }}

ประกาศโครงการบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ ช่วงเวลาเปิดรับ ส่งแล้ว อนุมัติ
{{ d.year }} {{ (d.start | date2th) + ' - ' + (d.end | date2th) }} {{ d.n1 || 0 }} {{ d.n2 || 0 }}

* ยังไม่มีประกาศใหม่

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น

073-299635, 073-299699 ต่อ 31002

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บริการวิชาการ)

073-299699 ต่อ 31000

ปฏิทินงานวิจัยและงานบริการวิชาการ