รายงานสรุป > ภาพรวมงานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการบริการวิชาการ
งบประมาณบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ {{ budget | currency:"":0 }}
จำนวนผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ (เฉพาะคณะ)
ปีงบประมาณ
ลำดับ คณะ จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวนอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ
{{ $index+1 }} {{ d.name }} {{ d2_a[d.id] || 0 }} {{ d2[d.id] || 0 }} {{ ((d2[d.id] / d2_a[d.id]) * 100 | currency:"":2) || 0 }}
รวม {{ d2_a['total'] || 0 }} {{ d2['total'] || 0 }} {{ ((d2['total'] / d2_a['total']) * 100 | currency:"":2) || 0 }}
จำนวนผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ
ลำดับ คณะ จำนวนผู้รับผิดชอบ
สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
{{ $index+1 }} {{ d.name }} {{ d3[d.id][1] || 0 }} {{ d3[d.id][2] || 0 }} {{ d3[d.id].sum || 0 }}
รวม {{ d3['sum'][1] || 0 }} {{ d3['sum'][2] || 0 }} {{ d3['total'] || 0 }}
ความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมายโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ