ทุนวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ
คณะ / สถาบัน {{ d.name }} รวม
{{ k.name }} {{ (data[k.topic][d.id] || 0) | currency:"":2 }} {{ (data[k.topic].sum || 0) | currency:"":2 }}

 

* รายงาน SAR {{ year-1 }}
คณะ / หน่วยงาน แหล่งทุน
{{ t.name }} รวม
{{ d.name }} {{ (sar[d.id][t.id] || 0) | currency:"":2 }} {{ (sar[d.id].sum || 0) | currency:"":2 }}
รวม {{ (sar.sum[t.id] || 0) | currency:"":2 }} {{ (sar.total || 0) | currency:"":2 }}

 

แหล่งทุนงานวิจัย {{ year }}
คณะ / หน่วยงาน แหล่งทุน
{{ t.name }} รวม
{{ d.name }} {{ (funds[d.id][t.id] || 0) | currency:"":2 }} {{ (funds[d.id].sum || 0) | currency:"":2 }}
รวม {{ (funds.sum[t.id] || 0) | currency:"":2 }} {{ (funds.total || 0) | currency:"":2 }}

 

แหล่งทุนงานบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ
คณะ / หน่วยงาน งบประมาณ
{{ d.name }} {{ (funds2[d.id] || 0) | currency:"":2 }}
รวม {{ (funds2.total || 0) | currency:"":2 }}