องค์กร > ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2538 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547  มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์

ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

ปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ดังนี้

    1. สำนักงานผู้อำนวยการ

     2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

     3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

       มุ่งมั่นบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยในทุกศาสตร์

วิสัยทัศน์

      สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติในระดับดีมาก  ที่มีการวิจัย บริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวสู่สากล

พันธกิจ

 -กำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินการด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

-สนับสนุนการดำเนินการด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย

-ให้คำปรึกษาประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม

 

ยุทธศาสตร์

การยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์

1.นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล

2.มีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางหรือเป็นเลิศ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

3.มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4.มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

5.งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 

 

โครงสร้าง

ทดสอบ.

 

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 073 299 635

 

ช่องทางติดต่อ

 

 

Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา