เอกสารทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนใช้ระบบ

ปีการศึกษา คำอธิบายสถานะ
คณะ / หลักสูตร จำนวนรายวิชา มคอ.2 มคอ.3, 4 มคอ.5, 6 มคอ.7
1 / 2 / 1 / 2 /

 
ลำดับ รายวิชา () มคอ.3, 4 มคอ.5, 6
1 / 2 / 1 / 2 /