ปีการศึกษา คำอธิบายสถานะ
คณะ / หลักสูตร มคอ.2 มคอ.3,(4) มคอ.5,(6) มคอ.7
1 / 2 / 1 / 2 /

 
ลำดับ รายวิชา () มคอ.3, 4 มคอ.5, 6
1 / 2 / 1 / 2 /