รายงาน > การบันทึกข้อมูล มคอ.
ลำดับ หลักสูตร % การบันทึก มคอ.2 จำนวนข้อ Curriculum Mapping
(หมวดวิชาเฉพาะด้าน)
1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (2556) 96.10 50
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (2556) 100.00 50
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (2557) 98.70 58
4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2554) 100.00 43
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2559) 94.81 28
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (2556) 100.00 25
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (2551) 28.57 10
8 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (2555) 97.40 17
9 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (2555) 100.00 23
10 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (2559) 94.81 0
11 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา (2557) 100.00 24
12 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2554) 100.00 34
13 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2559) 100.00 28
14 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (2555) 96.10 33
15 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (2560) 0 0
16 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2554) 100.00 38
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2555) 100.00 21
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2555) 100.00 19
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2555) 100.00 21
20 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2559) 100.00 19
21 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (2555) 100.00 21
22 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (2559) 98.70 19
23 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (2555) 98.70 0
24 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (2559) 97.40 0
25 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2555) 98.70 29
26 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2560) 0 0
27 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2559) 100.00 28
28 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2559) 100.00 21
29 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) (2560) 0 0
30 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงเทคโนโลยีการอาหาร) (2560) 0 0
31 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (2559) 100.00 18
32 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (2551) 0 0
33 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (2555) 100.00 19
34 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (2548) 100.00 21
35 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (2555) 100.00 19
36 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (2559) 96.10 19
37 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (2550) 7.79 0
38 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2555) 100.00 29
39 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (2555) 83.12 17
40 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556) 96.10 17
41 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (2554) 100.00 34
42 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (2559) 58.44 27
43 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2554) 96.10 31
44 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2559) 96.10 28
45 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2554) 90.91 15
46 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2559) 94.81 28
47 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (2551) 94.81 0
48 นิติศาสตรบัณฑิต (2555) 96.10 16
49 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (2555) 85.71 27
50 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (2559) 100.00 23
51 ศรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (2559) 100.00 28
52 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม (2556) 87.01 17
53 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ (2555) 20.78 18
54 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2554) 100.00 21
55 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2560) 100.00 21
56 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2555) 100.00 18
57 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2560) 0 0
58 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (2555) 100.00 22
59 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2555) 100.00 22
60 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (2559) 100.00 17
61 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2555) 100.00 16
62 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2560) 7.79 0
63 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 ปี (2551) 7.79 0
64 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (2557) 100.00 21
65 นิเทศศาสตรบัณฑิต (2555) 100.00 24
66 นิเทศศาสตรบัณฑิต (2560) 77.92 24
67 นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล) (2558) 100.00 24
68 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (2556) 100.00 24
69 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2555) 100.00 24
70 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (2555) 100.00 25
71 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (2555) 100.00 24
72 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (2560) 90.91 24
73 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2560) 90.91 24
74 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (2560) 66.23 18
75 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (2559) 100.00 24
76 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2555) 100.00 24
77 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2560) 87.01 24
78 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (2558) 100.00 24
79 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2556) 93.51 24
80 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2555) 100.00 22