หลักสูตร   มคอ.2

มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควิชา คณะ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับ

5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย, ปี
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1.4 การจัดการศึกษาในรายวิชาแกน
1.5 แผนการศึกษา
1.6 กรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่
หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
หน่วยกิต
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย, ปี
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย, ปี
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ตําแหน่งงาน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.
2.
2.
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping)
3.

 

รายวิชา
จำนวน ข้อ
ข้อ

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.5 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (key performance indicators)

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง