หลักสูตร ปีการศึกษา 0   มคอ.7

มคอ.7

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควิชา คณะ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. หลักสูตร
2. ระดับคุณวุฒิ
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย, ปี
4. วันที่รายงาน
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
6. สถานที่ตั้ง

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ

1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
2. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา
4. จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
7. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้

หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
รายวิชา
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

1 การบริหารหลักสูตร

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร

1. การประเมินจากผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สำรวจ)
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน

1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
2. การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ 9 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
3. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี...