รายงาน > อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (2557)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน
 2. อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ
 3. อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ
 4. อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล
 2. อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพงทิพย์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 8. อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
 9. อาจารย์สมฤดี ปาละวัล
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน
 2. อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
 3. อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
 4. อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 3. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
 4. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 5. อาจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
 9. อาจารย์เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
 10. อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
 11. อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
 13. อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา (2557)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
 2. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี
 5. อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น
 4. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์อำพล บัวแก้ว
 2. อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล
 3. อาจารย์พิชามญช์ จันทุรส
 4. อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ
 5. อาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
 10. อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
 11. อาจารย์สมฤดี ปาละวัล
 12. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 13. อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์
 14. อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
 16. อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
 17. อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
 18. อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์
 5. อาจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
 3. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
 5. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 3. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
 4. อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง
 5. อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
อาจารย์ประจำ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์
 2. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
 3. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น
 6. อาจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
 7. อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
 8. อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
 2. อาจารย์สมฤดี ปาละวัล
 3. อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
 4. อาจารย์พุมพนิต คงแสง
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์พุมพนิต คงแสง
 2. อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
 7. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล
 11. อาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 13. อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
 14. อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
 15. อาจารย์พิชามญช์ จันทุรส
 16. อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
 3. อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
 4. อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
 5. อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
 6. อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
 3. อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
 4. อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
 5. อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
 6. อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
 3. อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
 4. อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
 5. อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
 2. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
 3. อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง
 4. อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
 2. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
 3. อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง
 4. อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์
 7. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
 8. อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น
 11. อาจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
 12. อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
 13. อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
 2. อาจารย์อับดุลเลาะ บากา

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพงทิพย์
 2. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
 3. อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา
 3. อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
 4. อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์
 5. อาจารย์ซอและ เกปัน
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพงทิพย์
 2. อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
 3. อาจารย์แพรวศรี เดิมราช
 4. อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
 5. อาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย
 6. อาจารย์อัจฉราพร ยกขุน
 7. อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์
 8. อาจารย์จันทนา มีชัยชนะ
 9. อาจารย์ฟูไดละห์ ดือมอง
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี
 2. อาจารย์พูรกอนนี สาและ
 3. อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
 4. อาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ
 5. อาจารย์คอสียาห์ สะลี
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์อลภา ทองไชย
 2. อาจารย์ยะพา เจะนิ
 3. อาจารย์พารีดา หะยีเตะ
 4. อาจารย์จันทนา มีชัยชนะ
 5. อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน
 6. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
 7. อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
 3. อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์
 4. อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
 5. อาจารย์สตารีย๊ะ มะลี
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
 2. อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
 4. อาจารย์อุบล ตันสม
 5. อาจารย์อัชมาน อาแด
 6. อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์
 7. อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
 8. อาจารย์อลภา ทองไชย
 9. อาจารย์คอสียาห์ สะลี
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
 3. อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ
 2. อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว
 3. อาจารย์โรสลีนา จาราแว
 4. อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
 5. อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์ไซนับ ดอเลาะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
 2. อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน
 3. อาจารย์อลภา ทองไชย
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
 2. อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
 3. อาจารย์อลภา ทองไชย
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ
 2. อาจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ
 3. อาจารย์สุธีรา ศรีสุข
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์อุบล ตันสม
 2. อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์
 3. อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล
 2. อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
 3. อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
 4. อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล
 3. อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
 4. อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
 5. อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
 3. อาจารย์อุบล ตันสม
 4. อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
อาจารย์ประจำ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
 3. อาจารย์อุบล ตันสม
 4. อาจารย์อัชมาน อาแด
 5. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี
 6. อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์
 7. อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
 2. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์นิธิ พลไชย
 2. อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 3. อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี
 4. อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ
 5. อาจารย์ไซนะ มูเล็ง
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์นิธิ พลไชย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น
 3. อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 4. อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี
 5. อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น
 2. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
 3. อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
อาจารย์ประจำ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น
 2. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
 3. อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์จารุณี หนูละออง
 2. อาจารย์อนุพล พุฒสกุล
 3. อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ
 4. อาจารย์บุคอรี มะตูแก
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (2548)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี
 2. อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ
 3. อาจารย์อุบล ตันสม
 4. อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
 3. อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์
 4. อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
 5. อาจารย์สตารีย๊ะ มะลี
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
 2. อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
 3. อาจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ
 4. อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
 5. อาจารย์โรสลีนา จาราแว
 6. อาจารย์อุบล ตันสม
 7. อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
 8. อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
 9. อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
 10. อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน
 11. อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
 12. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
 13. อาจารย์อลภา ทองไชย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
 2. อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน
 3. อาจารย์อลภา ทองไชย
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
 2. อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน
 3. อาจารย์อลภา ทองไชย
 4. อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
 5. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 2. อาจารย์นิธิ พลไชย
 3. อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ
 4. อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี
 5. อาจารย์ไซนะ มูเล็ง
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 2. อาจารย์นิธิ พลไชย
 3. อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ
 4. อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี
 5. อาจารย์ไซนะ มูเล็ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
 2. อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
 3. อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ
 4. อาจารย์โรสลีนา จาราแว
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว
 2. อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์ไซนับ ดอเลาะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี
 2. อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
 3. อาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ
 4. อาจารย์คอสียาห์ สะลี
 5. อาจารย์พูรกอนนี สาและ
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์อลภา ทองไชย
 2. อาจารย์ยะพา เจะนิ
 3. อาจารย์จันทนา มีชัยชนะ
 4. อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน
 5. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
 6. อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
 7. อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี
 2. อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
 3. อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ
 4. อาจารย์อุบล ตันสม
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล
 2. อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
 3. อาจารย์นุชนาถ เต็มดี
 4. อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี
 2. อาจารย์สาธินี วารีศรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา
 3. อาจารย์ซอและ เกปัน
 4. อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
 5. อาจารย์อัจฉราพร ยกขุน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
 2. อาจารย์ซามียะห์ บาเละ
 3. อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา
 4. อาจารย์มะนาวาวี มามะ
 5. อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
 2. อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา
 3. อาจารย์มะนาวาวี มามะ
 4. อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ
 5. อาจารย์ซามียะห์ บาเละ
 6. อาจารย์อาซียะ วันแอเลาะ
 7. อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
 2. อาจารย์อัฟฟาน สามะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (2557)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์นูรีดา จะปะกียา
 2. อาจารย์จารุณี การี
 3. อาจารย์บุปผา ไชยแสง
 4. อาจารย์ชุติมา คำแก้ว
 5. อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
 2. อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
 3. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
 4. อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง
 5. อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
 2. อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์
 3. อาจารย์จิตสุดา ละอองผล
 4. อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
 5. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
 6. อาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์จิตสุดา ละอองผล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล
 3. อาจารย์ยะพา เจะนิ
 4. อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์สวพร จันทรสกุล
 2. อาจารย์ซูไรดา เจะนิ
 3. อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข
 4. อาจารย์ปองทิพย์ หนูหอม
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ซูไรดา เจะนิ
 2. อาจารย์ปองทิพย์ หนูหอม
 3. อาจารย์สวพร จันทรสกุล
 4. อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข
 5. อาจารย์อาลิษา เซ็งกะแซรี
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
 3. อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต
 4. อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น
 5. อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
 2. อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล
 2. อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
 3. อาจารย์ยะพา เจะนิ
 4. อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ
 5. อาจารย์ ดร.ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์Cecilia M.ValdeZ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์วรากร แซ่พุ่น
 2. อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต
 3. อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
 4. อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต
 5. อาจารย์ ดร.ภากร นพฤทธิ์
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์วรากร แซ่พุ่น
 2. อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต
 3. อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
 4. อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต
 5. อาจารย์ ดร.ภากร นพฤทธิ์
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
 2. อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี
 3. อาจารย์ราศรี สวอินทร์
 4. อาจารย์วิทิต บัวปรอท
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
 2. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
 3. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
 4. อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
 6. อาจารย์อรวรรณ กมล
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์สุภา วัชรสุขุม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช
 3. อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
 4. อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
 3. อาจารย์อารยา ชินวรโกมล
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2554)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
 2. อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
 3. อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
 4. อาจารย์จริยา วงศ์กำแหง
 5. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
 2. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
 3. อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
 4. อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน
 5. อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
 6. อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์
 7. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์อานนท์ มุสิกวัณณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์รอมยี มอหิ
 2. อาจารย์มะซัมดี สะอะ
 3. อาจารย์ ดร.มาซือรัง อามิง
 4. อาจารย์อาดีละห์ หะยีนิแว
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช
 3. อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
 4. อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
 5. อาจารย์สุภา วัชรสุขุม
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช
 3. อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
 4. อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
 5. อาจารย์สุภา วัชรสุขุม
หลักสูตรศรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ซามียะห์ บาเละ
 2. อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
 3. อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
 4. อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
 5. อาจารย์ซารียะห์ สตาร์
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์มะนาวาวี มามะ
 2. อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา
 3. อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ
 4. อาจารย์อาซียะ วันแอเลาะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล
 2. อาจารย์ ดร.ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย
 3. อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ
 4. อาจารย์ยะพา เจะนิ
 5. อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ตรีนุช เกิดทองคำ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
 2. อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง
 3. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง
 4. อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
 5. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
 2. อาจารย์ชัยวัฒน์ โยธี
 3. อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์
 4. อาจารย์อิสยัส มะเก็ง
 5. อาจารย์มุบดี อุเด็น
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
 7. อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
 2. อาจารย์ราศรี สวอินทร์
 3. อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์
 4. อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
 2. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
 3. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
 4. อาจารย์ทัศณา เกื้อเส้ง
 5. อาจารย์วิทิต บัวปรอท
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2560)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
 2. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
 3. อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
 4. อาจารย์จริยา วงศ์กำแหง
 5. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
 2. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
 3. อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
 4. อาจารย์จริยา วงศ์กำแหง
 5. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์อานนท์ มุสิกวัณณ์
 2. อาจารย์สุไลมาน หะโมะ
 3. อาจารย์อภิชิต อนุบุตร
 4. อาจารย์มะสับรี ยามา

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
 2. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
 3. อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
 4. อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
 5. อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
 2. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
 3. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
 4. อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ
 5. อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
อาจารย์พิเศษ
 1. อาจารย์สุภาพ องอาจ
 2. อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม
 3. อาจารย์มะแอ เย็ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ อารักษ์คุณากร
 3. อาจารย์มานพ ทองไทย
 4. อาจารย์พยอม ตอบประโคน
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด
 2. อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์
 3. อาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว
 4. อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ
 5. อาจารย์สุกฤษตา พุ่มแก้ว
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต
 2. อาจารย์เจนตา แก้วไฝ
 3. อาจารย์อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร
 4. อาจารย์ซูซัน หามะ
 5. อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (2558)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์
 2. อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา
 3. อาจารย์ลาวัณย์ ทิพย์มาศ
 4. อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ
 5. อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ปวีณา เจะอารง
 2. อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
 3. อาจารย์นุชนภา เลขาวิจิตร์
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
 2. อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์
 3. อาจารย์ปวีณา เจะอารง
 4. อาจารย์ภูตรา อาแล
 5. อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล) (2558)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาวดี ตานีเห็ง
 3. อาจารย์สุไลณี อาแล
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
 2. อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
 3. อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง
 4. อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก
 5. อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี
 4. อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที ขจรกิตติยา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ อารักษ์คุณากร
 5. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
 7. อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง
 8. อาจารย์อรวรรณ กมล
 9. อาจารย์มานพ ทองไทย
 10. อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง
 11. อาจารย์พยอม ตอบประโคน
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2556)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์อรวรรณ กมล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
 3. อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง
 4. อาจารย์จารินี วัฒนไทย
 5. อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
 2. อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี
 3. อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง
 4. อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก
 5. อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (2555)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
 2. อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง
 3. อาจารย์นุชนภา เลขาวิจิตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
 5. อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
อาจารย์ประจำ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
 2. อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง
 3. อาจารย์นุชนภา เลขาวิจิตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
 5. อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (2559)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์สัสดี กำแพงดี
 2. อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
 3. อาจารย์ฟาริดา เอ็ลลาฮี
 4. อาจารย์ฟาซียะห์ ดอเลาะ
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์สัสดี กำแพงดี
 2. อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
 3. อาจารย์ฟาริดา เอ็ลลาฮี
 4. อาจารย์ฟาซียะห์ ดอเลาะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2560)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์ปวีณา เจะอารง
 2. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
 3. อาจารย์ภูตรา อาแล
 4. อาจารย์ชรีฮาน ยีแว
 5. อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ปวีณา เจะอารง
 2. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
 3. อาจารย์ภูตรา อาแล
 4. อาจารย์ชรีฮาน ยีแว
 5. อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
 7. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (2560)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
 2. อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
 3. อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก
 4. อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี
 5. อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง
อาจารย์ประจำ
 1. อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาวดี ตานีเห็ง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี
 4. อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ
 5. อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก
 6. อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี
 7. อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2560)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
 2. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
 3. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
 4. อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
 5. อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ
อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (2560)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (2560)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำ