รายงาน > การส่ง มคอ. ตามรายวิชา

ปีการศึกษา ภาคเรียน

{{ course.coursecode + ' ' + course.coursename }}

สาขา มคอ.3 (,4) มคอ.5 (,6) กลุ่ม ชื่อผู้สอน
{{ v[0].programname }} {{ v[0].levelname }} {{ status[ submis[v[0].programid][v[0].t] || '' ].name }} {{ status[ submis[v[0].programid][v[0].t2] || '' ].name }}
{{ x.section }} {{ x.fullname }}
excel

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด ({{ sem }} / {{ year }})

รายวิชา / ชื่อผู้สอน กลุ่ม สาขาวิชา มคอ.3 มคอ.5
{{ $index+1 }}. {{ courses_key[v.courseid].coursecode + ' ' + courses_key[v.courseid].coursename }}
{{ v2[0].fullname }}
{{ c.section }} {{ c.programname }} {{ status[ submis[c.officerid][c.programid][3] || '' ].name }} {{ status[ submis[c.officerid][c.programid][5] || '' ].name }}