รายงาน > การส่ง มคอ. ของอาจารย์

ปีการศึกษา ภาคเรียน

ลำดับ รายวิชา กลุ่ม สาขา มคอ.3,(4) มคอ.5,(6)
{{ $index + 1 }} {{ v3[0].coursecode + ' ' + v3[0].coursename }}
{{ s.section }} {{ s.programname }} {{ s.levelname }}